До къде стигна изграждането на ГКПП "Рудозем-Ксанти"


Обектът се състои от два подобекта (Път II-86 и ГКПП) разположени на територия с обща площ от 76 дка,  която включва:
33 дка - територия за изграждане на подходния път в участък от км.134+000 до км. 134+660 т.с. до начало на площадката за ГКПП на Път II-86  и изграждане на паркинг с площ 2400 кв.м.;
 37 дка за площадка на ГКПП,  със средни размери 370х100 м. (в т.ч. подходния Път II-86  до пресечната точка с Р. Гърция при  км. 135+066);
6 дка  площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура.

Подходният път в участък от км.134+000 до км. 134+660 е с ширина 10 м. и включва  две ленти за движение  в посока Р. Гърция и една в посока Р. България, както  и банкети по 1,5 м.  
В участък от км. 134+660 до км. 135+066 (площадката за ГКПП) - транспортната инфраструктура се обособява с по четири ленти на движение в двете посоки  „входящи” и „изходящи”. Лентите са предвидени: 1 брой за тежкотоварни автомобили, 2 броя за леки автомобили и 1 брой за автобуси,  със съответните технически габарити. Обща средна ширина е  по 25 м. в посока, като включва асфалтовите ленти и островните тротоари.  
На площадката за ГКПП се разполагат и:
 Двуетажна административна сграда  с разгъната площ 890 кв.м, където са разположени административна част за ГД ”Гранична полиция”,  административна част за Агенция „Митници” и свързваща част;
 Двойни кабини за гръцки и български гранични служители - 6 броя , кабини за митнически контрол – 8 броя и по една  двойна кабина-пропуск в двата края на площадката ;
Метална покривна конструкция (навес) с площ на покритието 3335 кв.м. –покривайки почти изцяло пътните платна, островните кабини и двуетажната административна сграда. Покривната конструкция се състои от стоманени колони и главни носещи стени;
Хале за щателна митническа проверка с площ 570 кв.м. и средна височина 6,00 м.
Осова автомобилна везна в лентите за тежкотоварен трафик – по един брой в двете посоки вход-изход;
Граничен здравен контрол с площ от 43 кв.м., включващ лекарски кабинет и изолатор;
 Обществени тоалетни – сектор „излизащи” и сектор „влизащи” – 158 кв.м.;
Паркинг за гръцките служители
Площадката за допълващи дейности и техническа инфраструктура включва подземен резервоар за вода и противопожарни нужди с помпена станция, трафопост и дизел агрегат, изгребна яма, стълба с пасарелка, паркинг за българските служители.

 Статистиката за 2020 г. на изпълнени строително-монтажните работи по проекта включва:
Пътна част:
Общ изкоп горен слой почви – 19 551 куб.м.
Изкоп пътна част -  79 888 000 куб.м.
Насип пътна част – 217 999 куб.м.
Правоъгълни водостоци 4 броя със сумарна дължина 209 м.
Тръбни водостоци 2 броя с обща  дължина 94 м.
Колекторни тръби ф 200 и ф 300 – 531 м.
Пътна основа от трошен камък – 7 474 куб.м.
Ревизионни шахти от сглобяеми елементи – 12 бр.
Дъждоприемни шахти – 29 бр.
Отводнителни окопи със стоманобетони елементи – 628 м.
Асфалтови смеси за основен и долен пласт 12 см – 3 582 куб.м.
Първи битумен разлив – 10 700 кв.м.
Бетонови работи – 772 куб.м.
Хидроизолация в основи – 167 кв.м.
Конструкции – сгради и огради:
Изкоп за основи – 15 061 куб.м.
Насип – 7 430 куб. м.
Бетонови  – 1 724 куб.м.
Армировъчна стомана  - 144 699 кг.
Профилна стомана – 18 469 кг.
Кофриране и декофриране – 5 191 кв.м

Предстои завършването на части – Архитектура, Електрическа, ВиК, ОВиК, Пожарна безопасност, Ограничителни системи, знаци и маркировка, Паркоустройство, Оборудване и обзавеждане.
Своевременно се изготвя документацията съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).
Протоколите за отчитане на строително-монтажните работи са изготвени подробно, както с междинно отчитане така  и с натрупване и оставащи дейности и финансиране – по Gross Bo и по Национално финансиране.
Поддържа се постоянен контакт с всички участници в строителния процес – възложител, строител, строителен надзор, авторски надзор. Седмично се провеждат работни срещи на участниците в строителния процес, като се канят или уведомяват представители на заинтересуваните институции – МРРБ, Агенция „Митници”, РД „Гранична полиция”, Агенция „Пътища”, ЮЦДП, РС ПАБ, Електроразпределение  „Юг”, БТК, „ВиК” ЕООД,  Община Рудозем и др.
В непрекъснат работен режим сме със Секретариата в Солун - Р. Гърция по Проекта с акроним „CrossBo“ по Програма за сътрудничество INERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”.    
33 дка - територия за изграждане на подходния път в участък от км.134+000 до км. 134+660 т.с. до начало на площадката за ГКПП на Път II-86  и изграждане на паркинг с площ 2400 кв.м.;
 37 дка за площадка на ГКПП,  със средни размери 370х100 м. (в т.ч. подходния Път II-86  до пресечната точка с Р. Гърция при  км. 135+066);
6 дка  площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура.

Подходният път в участък от км.134+000 до км. 134+660 е с ширина 10 м. и включва  две ленти за движение  в посока Р. Гърция и една в посока Р. България, както  и банкети по 1,5 м.  
В участък от км. 134+660 до км. 135+066 (площадката за ГКПП) - транспортната инфраструктура се обособява с по четири ленти на движение в двете посоки  „входящи” и „изходящи”. Лентите са предвидени: 1 брой за тежкотоварни автомобили, 2 броя за леки автомобили и 1 брой за автобуси,  със съответните технически габарити. Обща средна ширина е  по 25 м. в посока, като включва асфалтовите ленти и островните тротоари.  
На площадката за ГКПП се разполагат и:
 Двуетажна административна сграда  с разгъната площ 890 кв.м, където са разположени административна част за ГД ”Гранична полиция”,  административна част за Агенция „Митници” и свързваща част;
 Двойни кабини за гръцки и български гранични служители - 6 броя , кабини за митнически контрол – 8 броя и по една  двойна кабина-пропуск в двата края на площадката ;
Метална покривна конструкция (навес) с площ на покритието 3335 кв.м. –покривайки почти изцяло пътните платна, островните кабини и двуетажната административна сграда. Покривната конструкция се състои от стоманени колони и главни носещи стени;
Хале за щателна митническа проверка с площ 570 кв.м. и средна височина 6,00 м.
Осова автомобилна везна в лентите за тежкотоварен трафик – по един брой в двете посоки вход-изход;
Граничен здравен контрол с площ от 43 кв.м., включващ лекарски кабинет и изолатор;
 Обществени тоалетни – сектор „излизащи” и сектор „влизащи” – 158 кв.м.;
Паркинг за гръцките служители
Площадката за допълващи дейности и техническа инфраструктура включва подземен резервоар за вода и противопожарни нужди с помпена станция, трафопост и дизел агрегат, изгребна яма, стълба с пасарелка, паркинг за българските служители.

 Статистиката за 2020 г. на изпълнени строително-монтажните работи по проекта включва:
Пътна част:
Общ изкоп горен слой почви – 19 551 куб.м.
Изкоп пътна част -  79 888 000 куб.м.
Насип пътна част – 217 999 куб.м.
Правоъгълни водостоци 4 броя със сумарна дължина 209 м.
Тръбни водостоци 2 броя с обща  дължина 94 м.
Колекторни тръби ф 200 и ф 300 – 531 м.
Пътна основа от трошен камък – 7 474 куб.м.
Ревизионни шахти от сглобяеми елементи – 12 бр.
Дъждоприемни шахти – 29 бр.
Отводнителни окопи със стоманобетони елементи – 628 м.
Асфалтови смеси за основен и долен пласт 12 см – 3 582 куб.м.
Първи битумен разлив – 10 700 кв.м.
Бетонови работи – 772 куб.м.
Хидроизолация в основи – 167 кв.м.
Конструкции – сгради и огради:
Изкоп за основи – 15 061 куб.м.
Насип – 7 430 куб. м.
Бетонови  – 1 724 куб.м.
Армировъчна стомана  - 144 699 кг.
Профилна стомана – 18 469 кг.
Кофриране и декофриране – 5 191 кв.м

Предстои завършването на части – Архитектура, Електрическа, ВиК, ОВиК, Пожарна безопасност, Ограничителни системи, знаци и маркировка, Паркоустройство, Оборудване и обзавеждане.
Своевременно се изготвя документацията съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).
Протоколите за отчитане на строително-монтажните работи са изготвени подробно, както с междинно отчитане така  и с натрупване и оставащи дейности и финансиране – по Gross Bo и по Национално финансиране.
Поддържа се постоянен контакт с всички участници в строителния процес – възложител, строител, строителен надзор, авторски надзор. Седмично се провеждат работни срещи на участниците в строителния процес, като се канят или уведомяват представители на заинтересуваните институции – МРРБ, Агенция „Митници”, РД „Гранична полиция”, Агенция „Пътища”, ЮЦДП, РС ПАБ, Електроразпределение  „Юг”, БТК, „ВиК” ЕООД,  Община Рудозем и др.

 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини