Общи условия за ползване на сайта

Дефиниции:

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

„ОУ“ – Общи условия за използване на уебсайта www.Haskovo.net.

„Уебсайт“, „Сайт“ – всеки уебсайт от следните изброени:

„Haskovo.net“ – информационен сайт, в който могат да се публикуват обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта.

„Администратор“ – „Еском Медиа Груп“ ООД, което управлява и поддържа сайта. За връзκa c нac – 038/536 554.

„Потребител“ – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

„Профил“ - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

„Услуги“ - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.Haskovo.net.

„Обява“ – създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.

„Лимит“ – определен от Администратора брой безплатни/платени обяви, които потребител може да публикува в сайта www.Haskovo.net.

„Лева“ - парична сума, предназначена за плащане на допълнителни позиции, платена авансово от потребителя и отразена в неговия профил.

1. Приемане, съгласие и действие на ОУ

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта Haskovo.net.

1.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта Haskovo.net или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

1.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на сайта Haskovo.net се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от Haskovo.net.

2. Достъп и регистрация

2.1. Администраторът управлява и контролира уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

2.2. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

2.3. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

2.4. Достъпът до услугите в сайта Haskovo.net не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3. Характеристика на услугите

3.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива, „каквито са обявени“, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

3.2. Услугите в сайта, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на обявите;

(б) да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;

(в) да се свързват с други потребители на сайта чрез телефон, ако такъв е посочен

(г) да осъществяват покупки и продажби на артикули;

(д) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции за обяви;

3.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

4. Разрешено използване

4.1. Сайтът Haskovo.net може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

4.2. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до сайта Haskovo.net чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

5. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви

5.1. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в Haskovo.net

5.2. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начинът за потвърждаване на регистрацията.

5.3. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

5.4. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията „Facebook вход“.

5.5. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

6. Условия за публикуване на обяви

6.1. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

(а) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

(б) Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева, с включени в нея данъци и такси; (2) като опция „по договаряне“; (3) като опция „бартер“ (размяна); (4) безплатно (подарък).

(в) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

(г) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.

(д) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в сайта лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(е) Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако се използват за имена на сайтове и/или електронни адреси.

(ж) Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложение 1, неразделна част от ОУ.

(з) Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

(и) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули.

7. Платени услуги.

7.1. Платените услуги в сайта Haskovo.net осигуряват възможности за реклама и публикуване на обяви. Цените за платените услуги са обявени в сайта. Използването на която и да е платена услуга в сайта не гарантира изключителност на рекламата или обявата. „Неизключителност“ означава запазено право на Администратора да поставя банери, текст, видео и други рекламни материали на трети лица (включително конкуренти на Потребителя) навсякъде в сайта.

7.2. Плащането на услуги в сайта може да се извърши:

(а) по банков път, след издаване на фактура

(б) в брой, след издаване на фактура в офис на „Еском Медиа Груп“ ООД, гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний“ 12

7.3. В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него услуги, предплатената стойност не може да му бъде възстановена, независимо от начина на плащане.

7.4. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение

8. Права, задължения и отговорност на Администратора

8.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни или може да навреди на репутацията на сайта Haskovo.net (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на сайта Haskovo.net.

(3) Да премахва без предупреждение обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.

(4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

8.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на сайта Haskovo.net, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

8.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

8.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

8.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в сайта Haskovo.net, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

9. Права, задължения и отговорност на потребителите

9.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в сайта Haskovo.net в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

9.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до услугите в сайта Haskovo.net чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от сайта Haskovo.net, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта.

(3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

(6) Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

(7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на сайта Haskovo.net от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

(9) Да пази в тайна имейл адреса и паролата за достъп в сайта Haskovo.net, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.

(10) Да не нарушава поверителността на други потребители на сайта Haskovo.net чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(11) Да не използва търговските марки на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели

9.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на сайта Haskovo.net.

9.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

10. Поверителност

10.1. С достъпа до уебсайта и използването му, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна тук.

10.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право

11. Интелектуална собственост

11.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

11.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

11.3. Потребителят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

11.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора.

11.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в сайта Haskovo.net или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение.

11.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

11.7. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите в сайта Haskovo.net.

12. Промени в ОУ

12.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

12.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на сайта Haskovo.net. Всяко използване на сайта Haskovo.net по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

12.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва сайта Haskovo.net по какъвто и да е начин.


Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 15.03.2019 г.

Последни новини