57 сдружения на собственици в Смолян са допуснати по програмата за саниране на многофамилни жилища

Във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура

66 сдружения на собствениците кандидатстваха по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Смолян по ОП”Региони в Растеж”, като 57 от тях получиха оценка „допустим”

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., , комисия с председател инж.Мариана Цекова, зам.-кмет на община Смолян направи следните констатации.

Регистрираните заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) са 66 . Те са подадени и постъпили на 15.02.2018г., в срока, определен в Поканата за включване в проект, публикувана на 13.12.2017г. на сайта на община Смолян.

Комисията провери дали кандидатстващата сграда отговаря на критериите за допустимост и подбор, съгласно изискванията на община Смолян в съответствие с ОПРР „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Комисията провери подадените документи и извърши оценка на тяхната пълнота ,като оценка „допустим” са получили 57 заявления.

Всички Сдружения на собствениците, които са получили оценка „допустим”, е необходимо да представят коригирани и/или подкрепящи документи / информация, записани в графа „Забележки“, в Деловодството на община Смолян в срок от 7 /седем/ календарни дни от датата на публикуване на настоящия протокол на сайта на община Смолян.

Настоящият протокол е технически съставен на 28.02.2018г. в 16:00 часа, а е публикуван на сайта на община Смолян на 1 март т.г.

На следния линк може да се запознаете кои жилищни сгради са получили оценка „допустим”:

http://www.smolyan.bg/media/content_files/file/PROEKTI/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%92%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A2%D0%95%D0%96/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%E2%84%96%201.pdf

Пресцентър на община Смолян

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини