Как и за какво ще се харчат парите от Бюджет 2024 на Община Смолян

Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2024 г. след повече от два часа дебати. 16 от съветниците гласуваха „за“, а 11 бяха против.
Кметът Николай Мелемов посочи, че бюджетът е балансиран, съставен е след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.
Той осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.
Рамката на бюджета на Община Смолян за 2024 г. е 81 146 826 лева. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 49 329 500 лв. и местни дейности - 31 817 326 лева.
Няма увеличение и на данъците. Бюджетът отговаря на всички изисквания на законите на страната и Конституцията. Проведено е и общественото му обсъждане.
 
Съветниците от „Нашият Смолян“, ПП – ДБ, БСП и ДПС направиха  предложения -  за ремонт на улици и на училищни сгради, на басейна в 7 СУ облагородяване на гробищните паркове. Управляващото мнозинство прие  шест от тях. Сред тях са проектиране на пътя за селата Дунево и Лъка, ремонт на покрива на изложбената зала „Петър Стайков“, отпускане на еднократна помощ от по 500 лева за празниците на селата Селище, Еленска, Сивино, Стража и Подвис, както и за отбелязване на 150-годишнината от създаването на църквата в село Арда.
 
Копие от решението на ОС -Смолян :

 

Общински съвет - Смолян

РЕШИ:

 1. Приема Бюджета на Община Смолян за 2024 година, както следва: По прихода в размер на 81 146826 лв., в т.ч Приходи за делегирани от държавата дейности (разпределени по функции, дейности, параграфи ) съгласно Приложение 20А 49 329 500 лв. в т.ч.:

  1. Преходен остатък държавни дейности от 2023г. 4 108 659 лв. Приложение

  2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 45 220 841 лв.

в това число :

 • Преходен остатък 4 335 823 лв.

 • Средства от/за сметки за ЕС -227 164 лв.

4 108 659 лв.

 1. Приходи за местни дейности в размер на 31 817 326 лв.

(разпределени по функции, дейности, параграфи съгласно Приложение №20В) , в т. ч. а) Данъчни приходи в размер на 5 716 200 лв.

б) Неданъчни приходи в размер на 12 307 200 лв.

в) Трансфери за местни дейности в размер на 7 518 000 лв., в т.ч.

 • Обща изравнителна субсидия 2 186 000 лв.

 • Трансфери за други целеви разходи за местна дейност 110 400 лв.

 • Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 815 500 лв.

 • Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 4 406 100 лв. г) Временни безлихвени заеми - 1 400 000 лв.

д) Погашения на заеми от банки и други лица в страната /ФЛАГ ЕАД, ФУГР ЕАД/

- 124 000лв.

е) Погашения по целеви емисии на Дългосрочни държавни (общински) ценни книжа - 832 000 лв.

ж) Друго финансиране в размер на – - 869 400 лв., съгласно Приложение №20В

з) Преходен остатък местни дейности от 2023г. в размер на 9 501 326 лв., съгласно Приложение №5Б в това число : с целеви характер – 8 860 469 лв., от тях за Капиталови разходи 8 860 469 лв.

 • Преходен остатък от 2023г. 10 199 864 лв.

 • Събрани средства и извършени

плащания от/за сметки за средства от ЕС -698 538 лв. 9 501 326 лв.

 1. ПО РАЗХОДА 81 146 826 лв., в т.ч.

 2. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни приходи (разпределени по функции, дейности, параграфи), съгласно Приложение

20Б 49 329 500 лв.

 1. Разходи за местни дейности (разпределени по функции, дейности, параграфи), съгласно Приложение №20Г 31 817 326 лв.

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по разчета на община Смолян, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 1. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023г. по съответните функции, дейности, параграфи съгласно Приложение №5.

 2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023г. по съответните функции, дейности, параграфи за делегираните държавни дейности по бюджета на общината за 2024г. съгласно Приложение №5А.

 3. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023г. по съответните функции,

дейности, параграфи за местни дейности по бюджета на общината за 2024г. съгласно

Приложение №5Б.

 1. Приема програма за капиталовите разходи през 2024 година, в размер на 5 081 100 лева, съгласно Приложение №23. Разчет на капиталовите разходи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение №23. Разчет на капиталовите разходи от преходен остатък от 2023г., съгласно Приложение

№23А, Приложение №23Б и Приложение №23В.

 1. Одобрява разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 4 406 100 лв., определена с Решение на Министерски съвет №847/28.11.2023г. за изменение и допълнение на Решение №346 на Министерски съвет от 2023г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024г., Приложение №23.

 2. Утвърждава разходите за заплати през 2024г. без звената, които прилагат система на делегирани бюджети и определя:

 3. Одобрява общата численост и структура на общинска администрация в общината .

 4. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2024г..

 5. Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за

2024г. Приложение 2.

 1. Приема справка за размера на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2024г., съгласно Приложение № 3.

 2. Приема справка за план-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2024г., съгласно Приложение 4.

 3. Утвърждава :

 4. Членски внос за Асоциация В и К в размер на 10 000 лева;

 5. Членски внос за НСОРБ в размер на 11 000 лева;

 6. Еднократни помощи в размер на 15 000лв. Упълномощава кмета на общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице (за една календарна година), а над 500лв. помощите да се отпускат след решение на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности;

 7. Средства за столетници в размер на 2 000 лева;

 8. Стипендии за доктори в размер на 10 000 лева.;

 9. Средства за стипендии на обучаващи се медицински сестри – 10 000

лв.;

 • Сумата в размер на 10 000 лева за финансово подпомагане на двойки

с репродуктивни проблеми /ИНВИТРО/;

 • Финансов стимул за новородени 65 000лв.;

 • Средства за НУФИ Широка лъка в размер на 10 000 лв;

 • Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 32 000 лв.;

 • Средства за спортните клубове в размер на 120 000 лв., които се разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта в съответствие с изискванията на Наредба №12 - Наредба за критериите , реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Смолян;

 • Средства за ФК РОДОПА гр. Смолян 110 000 лв.;

 • За компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт

на ученици в размер на 100 000 лв.;

 • За спортен календар в размер на 119 000 лева;

 • За културен календар в размер на 181 000 лева;

 • Програма за туризъм в размер на 150 000 лева;

 • За младежки дейности в размер на 30 000лева;

 • Международен младежки обмен 30 000лв.;

 • Утвърждава разходите за заплати през 2024г. по функции, дейности и параграфи.

 • Приема следните лимити за разходи:

 • Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала да се определят в размер на 3% върху планираните средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения, както и работно облекло;

 • За представителни разходи на общинска администрация, кметове и кметски наместници в размер на 15 000лв;

 • За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5

000лева;

 • Еднократни помощи по решение на Общински съвет в размер на 5 000

лв.

 1. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2024 година по Приложение

24 в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след осигуряване на приоритетните разходи по дейността.

 1. Утвърждава списък на пътуващите педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за бюджетната 2024г. по Приложение №25. Средствата за компенсиране на транспортните разходи се предоставят от централният бюджет на съответния разпоредител.

 2. Одобрява разходите по Програма Туризъм в размер на 150 000 лв., съгласно Приложение 26 .

 3. Одобрява разходите необходими за осъществяването на Културен календар за 2024г. в размер на 181 000 лв., съгласно Приложение 27.

 4. Одобрява разходите необходими за осъществяването на Спортен календар за 2024г. в размер на 119 000 лв., съгласно Приложение 28.

 5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение 29.

 6. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен (второстепенни разпоредители) по бюджета на Община Смолян , съгласно Приложение 30.

 7. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира бюджета във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, договори за рекламна дейност и други собствени приходи, като за целта се издават заповеди.

 8. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

 9. в частта за делегираните от държавата дейности - между

утвърдените показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната

делегирана дейност;

 • в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

В изпълнение на правомощията си по т. XIX Кметът издава заповеди.

 1. 1. Определя максимални размери както следва :

 2. На дълга, който не може да надвишава 15% от съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 4 години;

 3. На новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г. в размер до 15% от средният размер на отчетените разходи за последните 4 години;

 4. Да намали поетите ангажиментите за разходи – с 5% и ги преведе в норма съгласно изискванията на ЗПФ, /максимален размер до 50% от средният размер на отчетените разходи за последните 4 години/;

 5. Просрочените задължения от предходната година / за 2023год./, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 1 453 962 лв. - около 90 на сто от просрочените задължения;

 6. Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година са в размер на 107 057 лева - 50 на сто от просрочените вземания. 2.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския

бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по бюджета на община Смолян:

 • максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

 • максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

 • просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 50 на сто от просрочените задължения;

 • просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година са в размери определени от второстепенните разпоредители;

 • лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

 • разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

 • други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

 • индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

 • актуализирана бюджетна прогноза.

Контрола по изпълнението на т. XX т.2. възлага на кмета на общината.

 1. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 2024г.

 2. разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудовите възнаграждения и стипендии са приоритет.

 3. Постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода, неотложни текущи ремонти.

 4. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общински бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия от Общински съвет бюджет.

 5. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме действия за събиране на всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения през 2024г.

 6. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет.

 7. Поемането на задължения и извършването на разходи да се извършват до размера на предоставените трансфери и реализирани собствени постъпления и да се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения, храна, стипендии, медикаменти и горива са приоритетни.

 8. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни и извънбюджетни сметки.

 9. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв.

 10. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се използват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и за финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

 11. Възлага на кмета на Община Смолян да разплати през 2024 година просрочени задължения към 31.12.2023 година и да предприеме действия за събиране на всички просрочени вземания.

 12. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2024 година, съгласно приетите решения на Общински съвет – Смолян.

 13. Възлага на кмета :

Да определи бюджетните средства на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

 1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

 2. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на приетия бюджет и да утвърди разпределението;

 3. Да информира общинският съвет в случай на отклонение на средния темп на

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

 1. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки по тях;

 2. Да разработи детайлен бюджет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите.

 3. Упълномощава Кмета :

 1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

 2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на общински програми и проекти;

 3. Да сключва договори с Министерството на културата за съвместно финансиране на културни институции.

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Случаен виц

Последни новини