Община Смолян връчва 30 годишни награди за 24 май /списък на отличените/

30 дейци на културата и образованието тази година ще получат отличия от Община Смолян за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. Годишната награда на Общината се присъжда за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката, тя има парично изражение в размер на 200 лв. и е съпроводени със „Значка на Смолян”.
Предложенията за наградените са направени от техни педагогически и творчески организации.


1. ГАНКА КОСТОВА ЛАЗАРОВА – главен учител в ДГ „Слънце” – Смолян. За прилагане на иновативни техники, за провокиране на детското мислене и индивидуален подход към децата. За публикации в списания и сборници. За участие с доклади и презентации в конференции и научни форуми, сред които научно-практическата конференция „Подготовката на децата за училище – залог за успешно училищно обучение” и III-ти Международен форум „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”.

2. НИКОЛИНА АНАСТАСОВА СТРАТЕВА – старши учител в ДГ „Родопчанче“ – Смолян. За използване на интерактивни методи на преподаване и общуване чрез театрализирана игра за стимулиране творческите способности на децата и приказките като възможност за създаване на позитивна среда за преодоляване на агресията. За иновационни форми на работа за съхраняване на българските фолклорни традиции и патриотичното възпитание на подрастващите. За активно сътрудничество с родителската общност.

3. ДЕТЕЛИНА ЧАВДАРОВА ЦАРЕВА – старши учител в ДГ „Радост“ – Смолян. За съчетаване на традиционните методи на обучение и възпитание със съвременните педагогически практики. За високи резултати в работата с децата със специални образователни потребности и пълноценното им приобщаване към другите подрастващи. За артистични умения и стимулиране на децата за личностни изяви. За възпитаване на децата чрез ценностите, които са запазили националната ни идентичност.

4. РАДОСТИНА АНГЕЛОВА КИРИЛОВА – директор новатор на ДГ „Зорница”-Смолян. За участие в проекти и програми. За научни съобщения, доклади и презентации в национални и международни педагогически форуми. За насърчаване на децата да мислят критично, да откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение и находчивост, да се грижат за общността, страната и околната среда. За пълноценно партньорство с родителската общност. За откриването на музей в детската градина.

5. СВЕТЛА ЯСЕНОВА ДИЕВА – старши учител в ДГ „Веселушко” – Смолян.
За прилагане на знания и умения за творческа работа. За активно участие в квалификационни курсове, сред които „Правата на детето в контекста на гражданското образование”, „Педагогическото взаимодействие в детската градина”, „Аспекти на сътрудничество между педагози и родители”. За постигнати добри резултати в ограмотяването и интеграцията на децата от ромската общност. За участие на нейните възпитаници в прояви на общинска ниво.

6. ЕЛЕНА АНТИМОВА КАРААСЕНОВА – старши учител. ДГ „Славейче” - Смолян. За индивидуален подход към децата, за подпомагането им да правят избор и проявяват творчество. За насърчаването на подрастващите да усвояват знания и умения за самостоятелен живот, за общуване, съпричастност и отговорност. За методическа и организационна подкрепа на новоназначени и стажант учители. За поощряване и приобщаване на родителите на деца със специални образователни потребности и обучителни трудности.

7. РАЛИЦА ЖИВКОВА НЕЙКОВА – учител в ДГ „Русалка” – с. Търън. За интерактивни методи на обучение и възпитание. За подготовката на бъдещите първокласници за адаптация в училищната среда. За стимулиране творческите изяви на децата. За изготвяне на културния календар, сценарии за празници и открити уроци. За участие в проект ПУДООС и минипроекти за здравословно хранене, БДП и творческа работилница с децата. За активно сътрудничество с родителския актив, с училището, читалището и кметството в с. Търън. За принос в обогатяване материалната база на детската градина.

8. ТЕМЕНУЖКА КРЪСТАНОВА ПЕНЕВА – главен учител, преподавател по химия и физика в СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Смолян. За творчески методи на преподаване и мотивиране на учениците. За майсторски клас, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски”, БАН и IPPGO с лабораторията ЦЕРН – Швейцария. За активно включване в извънкласни и извънучилищни дейности, в национални програми и проекти. За участието на учениците й в Детска полицейска академия и в други училищни прояви. За организиране на олимпиади и състезания.

9. ЛЮБКА МИХАЙЛОВА МАНДОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Смолян. За иновативни методи на обучение и създаване на творческа обстановка. За постигнати отлични резултати на нейните възпитаници на Национално външно оценяване. За активно участие в проектите „Успех”, „Училищният двор – място за спорт, отдих и ековъзпитание”, „Твоят час”. За преподаване в Неделно училище „Ангелчета” към храм „Св. Неделя” – гр. Смолян. За класиране на учениците й на челни места на олимпиади и състезания.

10. ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАМИШЕВА – главен учител в начален етап в ОУ „Стою Шишков” – гр. Смолян. За прилагане на съвременни педагогически и иновационни технологии. За класиране на нейни възпитаници на призови места в общински и областни състезания. За принос за достойното представяне през 2019 г. на ученика Веско Хаджийски на Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога”. За активно участие в разработването и реализирането на проектите „Училището – работилница за мечти”, „Успех”, „Твоят час”, „С грижа за всеки ученик”.

11. РОСИЦА БОРИСОВА ГЛУХОВА – старши учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Смолян. За участие в международни проекти в областта на културата и спорта. За челните места на нейни възпитаници през учебната 2018/2019 в общински и областни състезания по бадминтон от Ученически игри. За участие в изграждането на училищни спортни площадки. За успешна работа с деца в риск и с техните семейства. За активното подпомагане на млади учители.

12. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ТАБАКОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян. За проявен новаторски дух чрез използване на електронни платформи. За принос като базов учител към филиала на ПУ „П. Хилендарски” в гр. Смолян. За работата по проекта за иновативно обучение в направление „Роден език” – с мото „В търсене на доброто”. За активно участие на нейни ученици в инициативи по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. За успешната интеграция на деца със специални образователни потребности.

13. СЕВЕРИНА АСЕНОВА СОКОЛОВА – старши учител по математика и физика в СУ „Отец Паисий”- гр. Смолян. За прилагане на новости в педагогическата практика. За класиране на призови места на нейни ученици в математическите турнири и състезания „Стоян Попратилов”, „Черноризец Храбър” и „Перперикон”, в Коледно и Великденско математическо състезание, в Национален конкурс SUPER STEM. За творчески идеи в разработването на училищни проекти. За ръководството на група за занимания по интереси „Математиката около нас”.

14. МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОНСУЛОВА – старши учител по история и цивилизация в Езикова гимназия „Иван Вазов”- гр. Смолян. За иновационни подходи в преподаването. За провокиране интереса на учениците към историята – учебен предмет, различен от чуждоезиковия профил на училището. За учредяването на клуб „Дебати” в гимназията. За ръководството на клуб „Млад краевед” с множество местни и национални изяви. За проявени лидерски и организационни качества и обновяване традициите на ЕГ „Иван Вазов“.

15. НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА КУКЛЕВА – главен учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Васил Левски” – гр. Смолян. За активен принос в организиране и координиране на добри училищни практики за качество на обучението и прилагане на интерактивни методи. За успешно представяне на учениците й на кандидатстудентските изпити по химия. За ръководството на училищния клуб „Дебати“. За организиране на училищни и общоградски състезания по дебати. За дейността й като координатор за Смолян на Дружеството на ООН в България.

16. МАЛИНКА ВЕСЕЛИНОВА КИСИМОВА - старши учител по география в прогимназиален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци. За успеха на неин ученик, който през 2018 година представя Област Смолян на Национален кръг на олимпиада по география и икономика в град Стара Загора. За участие през учебната 2018/2019 година на три нейни възпитанички в олимпиади на областен кръг. За принос в разработването и реализацията на проект по НП „Ученически олимпиади и състезания”.

17. СИЛВИЯ ЗАМФИРОВА КЕЙВАНОВА – старши учител по биология и химия в ОУ „Стою Шишков” – село Търън. За въвеждане на интегрирани уроци по два учебни предмета с близки теми. За номиниране на неин възпитаник за участие в Национален кръг на олимпиада по биология. За прилагане на интерактивен метод на организация на учебните часове. За ръководството на проекта „Ученици в действие”. За организиране на уроци за повишаване на дигитално-медийната грамотност на ученици и родители.

18. МИЛКА АСЕНОВА ЧИЛИНГИРОВА – старши учител целодневна организация на учебния ден в начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян. За интерактивни методи на преподаване. За успешна работа със смесени групи от ученици. За подготовката на учениците от IV-ти клас за НВО по формата PIRLS. За поощряване индивидуалните възможности на децата. За методическа подкрепа на младите учители и стажанти. За мотивиране на учениците си за участие в извънкласни дейности.

19. ЕМАНОИЛА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА – старши учител по английски език в ПГИ „Карл Маркс” – гр. Смолян. За прилагане иновации в обучението. За наставничество на млади учители по английски език. За отлични резултати на нейни ученици на национални състезания, олимпиади и НВО. За дългогодишна работа в проекти по програми „Леонардо”, „Коменски”, „Успех” и „Твоят час”. За класиран през учебната 2018/2019 година ученик на второ място в страната на Национално състезание за икономисти на английски език от календара на МОН, и класиран ученик на областен кръг на олимпиада по английски език, показал много добри резултати.

20. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ГАЙДЕВА – ЩЪРБОВА – старши учител по тамбура в НУФИ „Широка лъка“ – с. Широка лъка. За участие в подготовката на художествено-творческите изяви на НУФИ „Широка лъка“. За нейните възпитаници, лауреати на конкурсите „Руско Стефанов“ – гр. Сунгурларе, „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора, „Орфееви таланти“ – гр. Пловдив, „Широка лъка пее, свири и танцува“. За изключителен принос за организиране и провеждане на Фолклорния конкурс „Широка лъка, пее, свири и танцува“ през 2019 година.

21. МИЛКА НЕНКОВА МАТЕВА - библиотекар, експерт, завеждащ отдел „Изкуство“ в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян. За високо резултатната й работа при организирането и провеждането на културни събития и прояви за общността и потребителите на библиотеката. За реализирани през 2018 г. под нейно ръководство и идея многобройни изложби и културни събития, като фотографски фотопленер „Смолян - перлата на Родопите“, концерт под надслов „Поезия и музика“ на Димитър Неделчев и дует „Кристали. Всички организирани културни събития са отбелязвани с разнообразни инициативи – витрини, виртуални изложби, беседи.

22. КАТЯ ВАСИЛЕВА САВОВА – художник и дългогодишен преподавател. За дългогодишната и работа като преподавател, старши асистент и завеждащ катедра „Художествено естетически цикъл“ за периода 1991-1998 г. към Учителски институт „Дичо Петров“ – гр. Смолян, за реализацията на популярни самостоятелни и общи изложби с видни български художници, организирани както в страната, така и в чужбина. За участие в конференции в София, Благоевград и Храдец Кралове – Северна Чехия, пленери в различни райони на страната и в чужбина.

23. НЕДЯЛКА МАНОЛОВА ГЕРГЬОВСКА – журналист, кореспондент на Агенция „Фокус“ и Радио „Фокус“ в гр. Смолян. За отстояване принципите на обективната журналистика и безпристрастното отразяване на всички гледни точки, за ярките и въздействащи публицистични материали и предавания за град Смолян и региона, станали достояние на цяла България.

24. МАРИЯ ИВАНОВА ДЕРЕКЬОВСКА – творец и учител, дългогодишен секретар на Клуб на дейците на културата – гр. Смолян. За всеотдайната й работа към Клуба на дейците на културата. За неоценимия принос в систематизирането и разнообразяването на дейността на клуба и привличането на млади хора в света на изкуството. За проведените през последните три години под нейно ръководство 17 младежки прояви на деца, с възрастова граница от детска градина до средни училища и гимназии. 

25. САШКА АСЕНОВА ИВАНОВА – артист-хорист в състава на Фолклорен ансамбъл „Родопа“– гр. Смолян“ от 1981 г. За проявения висок професионализъм, инициативност и творчески подход в работата на ансамбъла. За непрестанния й стремеж към лично усъвършенстване. За удостояването й със „Златна лира” от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Сашка Иванова е основен изпълнител в хоровия състав на Ансамбъл „Родопа“ – гр. Смолян.

26. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА-ТОДОРОВА – актриса в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян – от 2007 г. – за изиграните редица главни роли в спектаклите „Румеу и Жолиета от Дунюву“, „Чичовци“, „Рибарски свади“, „България ЕООД“ и др. Носител на многобройни награди за актьорските си умения от национални и международни фестивали. Носител на наградата за най-добра женска роля и за изключително актьорско постижение на фестивалите: „Двама са малко, трима са много“ в Пловдив през 2006 г., „Албамоно“ в Албания, „Стар Гала“ в Румъния през 2007 г., „Гумбекови дни“ в Хърватска през 2009 г. Носител на награда за ярко художествено присъствие за спектакъла „Аз душата“ на Международния фестивал „Панаир на куклите“ в София през 2018 г. Със спектаклите „Кокошка с брошка“ и „Жълто“ актрисата е удостоена и с награда за системна работа с деца“ на фестивал в Търговище, а през 2017 г. със спектакъла „Аз душата“ печели награда за най-добра актриса на фестивала „Пиеро“ в Стара Загора. През 2019 г. в спектакъла „Филифьонката, която вярваше в бедствия“ на ДКТ – Бургас, в който Десислава Минчева-Тодорова играе главна роля, печели наградата „Икар“ за най-добър куклен театър.

27. СВЕТЛА СТОЯНОВА ГЕРГЬОВСКА – художествен ръководител, преподавател по пиано и солфеж в Детска музикална школа към НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – гр. Смолян, кв. Устово – за дългогодишната й музикално-педагогическа и изпълнителска дейност в читалище „Кирил Маджаров-1866“. За поддържането и развитието на Детската музикална школа. Светла Гергьовса е дългогодишен корепетитор на Смесен хор „Родопски звуци“, художествен ръководител на Мъжка вокална група „Смоляни“ и на Детска вокална група „Сладурани“, организатор на различни видове дейности, класически и мултимедийни концерти в читалище „Кирил Маджаров-1866“.

28. ЦВЕТАНКА ТИНКОВА ИЛИЕВА – секретар на НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково, режисьор, ръководител на Младежки театър „Ирис“. За проявения висок професионализъм и непрестанен стремеж към лично усъвършенстване. Ревностен пазител и ценител на народното творчество, обичаите и традициите на Родопите. През 1993 г. Цветанка Илиева поставя началото на Младежки театър „Ирис“, наследник на театър „Изгрев“, като започва да работи с млади дарования от целия град и региона. През театралната й школа са преминали повече от 250 възпитаници. Цветанка Илиева има повече от 30 театрални постановки и режисира всички концертни и други сценични изяви на читалището от общата художествена дейност. Цветанка Илиева е режисьор на постановките „Котаракът с чизми“, „Джуджето и седемте Снежанки“, „Най-чудното чудо“, „Нирвана“ от Константин Илиев, „Моцарт“ от Иван Радоев, „Приказки“ от Йожен Йонеско, „Междучасия“от Кънчо Стойчев, „Женско царство“ по Ст. Л. Костов, „Снежната кралица“ по Ханс К. Андерсен и др.

29. ВАСКА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА - секретар на НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци – за проявения висок професионализъм и всеотдайност в областта на популяризирането на културно-историческото наследство и издигане ролята на читалището, като институция с образователно-възпитателна функция. За тридесетгодишната й работа, посветена на читалището. За изключителния й принос за визията на читалището към момента и провеждането на множество образователни инициативи, насочени към разнородна аудитория.

30. ГЕРГАНА АНАСТАСОВА ЧОТРЕВА - читалищен деятел, уредник на Етнографския музей, секретар на НЧ „Екзарх Стефан-1872 – с. Широка лъка – за нейната високо професионална работа при съхраняване и популяризиране на местните традиции, обичаи и фолклорно богатство, за прилагането на иновативен подход в разнообразната читалищна дейност, за нейната креативност и неуморност при организирането и провеждането на много читалищни инициативи.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Видеа по темата

Още новини

Хороскоп за 08.08.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Бъдете по-смирени днес. Откажете се от грандиозни дела. Отделете внимание на близки хора около вас. Ако забележите дребните промени случили се около вас напоследък, ще си дадете сметка, че живота не е само бизнес, а едно приятно преживяване на малки радости. Насладете им се тихо.
08 авг 2020

Хороскоп за Телец

Телец
С повишена активност ще пристъпите към ангажиментите си и ще наложите свое темпо. За да останете доволни от себе си се старайте да изпипвате всяка подробност. Оценката, която ще получите за работата си ще бъде положителна. Отнасяйте се с повече уважение към хората от обкръжението си и не се надценявайте.
08 авг 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Може би най-сетне ще успеете да разрешите въпрос, който отдавна ви занимава. Изпитвате остра необходимост от промяна и същевременно не знаете кое точно да промените. Едно от решенията е просто да освежите обстановката в жилището си като разместите мебелите или промените цвета на стените.
08 авг 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Денят ви ще бъде спокоен и ведър. Деловите задачи ви носят удоволствие от добре свършената работа, още повече, че резултатите ще са добри. Откриват ви се перспективни възможности в служебен план, но трябва да подходите с повече такт и търпение. Доверете се на човек, когото уважавате. Любовта ви е в унисон с настроението.
08 авг 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Усилията да сте във фокуса на вниманието изморяват и изхабяват емоционално. Бъдете обективни към себе си и не стигайте до крайности. Добри възможностите в посока на отдиха ще ви предостави днешния ден, използвайте ги. Здравословното ви състояние също се нуждае от грижи, не пренебрегвайте хронично страдание.
08 авг 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Ако непременно държите да покажете предимството си пред някой, има опасност да се нагърбите с чужди проблеми и с това да усложните взаимоотношенията си. Излишното натоварване би ви се отразило недобре на здравето, психиката и настроението. Осигурете си повече минути за отдих.
08 авг 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Заложете на премерения риск. Всичко, което правите е добре замислено. Не позволявайте да ви поднасят изненади, които да ви правят безучастни. Намирате разрешение на важен за вас въпрос, който ще спомогне за по-нататъшното ви професионално развитие. В центъра на вниманието сте и се чувствате много добре.
08 авг 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Всичко около вас днес е твърдо динамично и ще останете доволни от свършеното само ако се придържате към този начин на действие. Не очаквайте прекалено много от обещанията, които получавате, те са по-скоро несериозни. Предстои ви стабилизиране на финансовото състояние, но бъдете търпеливи с деловите си партньори. Пазете се от измами.
08 авг 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Очаква ви изключително разнообразен ден днес. С каквото и да се замете, настроението ви е прекрасно и вследствие на това успявате да останете доволни от всичко свършено. Същевременно чувството ви за хумор кара хората около вас да се забавляват истински. Добра новина, свързана с близък приятел ще ви зарадва към края на деня.
08 авг 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Енергични сте и със замах ще се справите с професионалните си ангажименти днес. Ще планирате бъдещи проекти, които грижливо обмисляте. Не прибързвайте в решенията си. Наред с грижите, които проявявате към делата си, е нужно да се замислите и за отношенията си с близките ви хора.
08 авг 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Отношенията с партньора ви носят добро настроение и ви карат да не мислите за грижи и проблеми. Не пренебрегвайте нечие внимание към вас, това сега може и да не ви вълнува особено, но обстоятелствата ще ви принудят да се съобразявате. Близо сте до разрешаването на битов дискомфорт.
08 авг 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Ваши близки ще предизвикат значителна промяна в живота ви. Това ще ви помогне да преодолеете лично пристрастие или стара позиция. Бъдете по-гъвкави и по отстъпчиви в отстояване на мнения и позиции. Това ще ви направи по-общителни и ще ви помогне да заживеете в мир с другите и дори със себе си. Една съдбовна среща, защо не и с чуждестранни претенденти за сърцето ви. Романът ще е необичаен но непременно зареден със страст.
08 авг 2020
Последни новини